College Deskundigheid Financiële Dienstverlening

Het CDFD is een organisatie bestaande uit een college en een stafbureau.

Het college, bestaande uit vijf leden, heeft op basis van het Instellings- en Mandaatbesluit College Deskundigheid Financiële Dienstverlening Wft een aantal formele taken. Daarbij gaat het onder meer om de erkenning van exameninstituten, het inhoudelijk beheer van de centrale examenbank en de advisering van de minister van Financiën op het terrein van vakbekwaamheid. 

Uitgebreide informatie Instellings- en Mandaatbesluit CDFD Wft

Stafbureau CDFD

Het college wordt ondersteund door een stafbureau. De dagelijkse leiding berust bij het hoofd stafbureau.
 • Het stafbureau draagt zorg voor de procedurele - en inhoudelijke voorbereiding van vergaderingen van het college en van de twee commissies die het college heeft ingesteld:
  • Commissie Examenontwikkeling en Kwaliteitsborging (CEK)
  • Permanente Educatie Commissie (PEC)
 • De inhoudelijke en secretariële ondersteuning van het college en de commissies is belegd bij het stafbureau.
 • Het stafbureau voert de dagelijkse regie over de constructie en het inhoudelijk beheer van alle Wft-examens in de centrale examenbank. Daaronder valt mede uitvoeren van psychometrische analyses en het verzorgen van trainingen voor auteurs en controleurs van de examenvragen.
 • Het inhoudelijk beheer gebeurt in nauw overleg met de technische beheerder van de centrale examenbank, de ketenpartner Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).
 • Het stafbureau houdt, in samenwerking met de Examenkamer, via steekproeven toezicht op de afname van de examens.
 • Het stafbureau geeft voorlichting aan financiële dienstverleners en exameninstituten over Wft-examens en Wft-diploma´s.
 • Het stafbureau onderhoudt contacten met stakeholders, zoals representatieve organisaties, exameninstituten, opleidingsinstanties, media en de Autoriteit Financiële Markten (AFM).